uks trójka mikołów
Dofinansowanie do przestrzeni magazynowej naszego klubu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Wajda   
środa, 23 lutego 2022 06:55

 

Od 27 stycznia 2022 r. mikołowscy lekkoatleci mogą korzystać z nowej przestrzeni magazynowej na sprzęt ????????
Wszystko to za sprawą starań zarządu klubu i dofinansowania przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu PROO 5 - edycja 2021.
????????????????

Koszt 4 szaf metalowych na sprzęt sportowy wyniósł ponad 7 tysięcy złotych. Kwota ta w całości została pokryta z dofinansowania NIW.

Bardzo dziękujemy i oczywiście obiecujemy rozwój dzięki tej inwestycji
Poprawiony: środa, 23 lutego 2022 07:03
 
Statut Klubu UKS Trójka Mikołów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Wajda   
niedziela, 06 września 2020 20:29

STATUT

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„TRÓJKA” MIKOŁÓW

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Mikołów, zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie, rodziców, nauczycieli i sympatyków. Dopuszcza się przyjęcie do Klubu członków z innych szkół i miast.

 1. Terenem działania Klubu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu mikołowskiego oraz województwa śląskiego. Klub może brać udział w imprezach i zawodach organizowanych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; może samemu organizować bądź współorganizować takie imprezy.
 2. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie.

§ 2

 1. Klub działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1468t.j.) Uczniowskie Kluby Sportowe działają na zasadach przewidzianych
  w ustawie z dn. 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019r. poz.713 t.j.) z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji oraz niniejszym statutem.
 2. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ust. 2, 3 i 4 ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega wpisowi do ewidencji uczniowskich klubów sportowych Starosty Powiatu Mikołowskiego oraz posiada osobowość prawną.

§ 3

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klub ma prawo używać nazwy skróconej: UKS Trójka Mikołów.

 

 

Rozdział 2
Cel i środki działania

§ 4 Celem Klubu jest:

1)      planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców, sympatyków i sponsorów Klubu,

2)      przygotowanie i udział w rozgrywkach sportowych organizowanych przez polskie związki sportowe,

3)      angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

4)      uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,

5)      uczestnictwo i organizacja obozów sportowych,

6)      organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,

7)      organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

8)      organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

9)      kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,

10)  promowanie aktywności fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,

11)  organizowanie różnego rodzaju zespołów, grup i sekcji o charakterze sportowo – rekreacyjnym.

12)  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologii społecznym.

§ 5

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi oraz sponsorami.

§ 6

Klub opiera swą działalność m.in. na społecznej pracy swoich członków i działaczy, pomocy rodziców uczniów, pracy wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, dotacjom samorządu terytorialnego oraz sponsorów / darczyńców.

 

 

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie Klubu dzielą się na:

1)      zwyczajnych,

2)      uczestników,

3)      wspierających,

4)      honorowych.

§ 8

1)      Członkami zwyczajnymi Klubu może być każda osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację i zostaną przyjęci przez zarząd, na zasadach ustalonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”,

2)      Małoletni mogą być członkami uczestnikami na zasadach ustalonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

§ 9

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1)      uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym,
z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”,

2)      zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,

3)      uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,

4)      korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

5)      korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 10

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1)      aktywny udział w działalności Klubu i realizacji jego celów,

2)      przestrzeganie postanowień statutu oraz prawomocnych uchwał organów Klubu,

3)      dbanie o dobre imię Klubu,

4)      uczestnictwo w walnych zebraniach członków.

 

 

 

§ 11

Członkowie wspierający mają prawo do:

1)      uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,

2)      zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

3)      wspierania materialno – finansowego Klubu.

§ 12

Do obowiązków członków uczestników Klubu należy:

1)      branie czynnego udziału w działalności Klubu

2)      przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,

3)      godne reprezentowanie barw Klubu.

§ 13

Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, przyjęta przez uchwałę władz Klubu.

§ 14

1)      Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu.

2)      Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Zebranie Zarządu Klubu.

3)      Członkowie honorowi mają prawo, na zaproszenie Zarządu, uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Klubu.

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1)      dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,

2)      skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a)      umyślnego naruszenia postanowień statutu,

b)      nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 3 miesięcy.

3)      działania na szkodę Klubu,

4)      rozwiązania się Klubu.

 

 

 

 

 

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 16

 1. Władzami Klubu są:

a)      Walne Zebranie Klubu,

b)      Zarząd,

c)      Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja Władz trwa 4 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
 2. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

 

§17

Walne zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Przewiduje się możliwość przeprowadzenia Walnego Zebrania w formie zdalnej, tj.
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 1. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a)      z własnej inicjatywy,

b)      na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)      na wniosek 1/3 ogółu członków.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 18

 

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

1)      rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

2)      uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

3)      wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4)      podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,

5)      rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

 1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 2. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 

§19

 

 1. Zarząd Klubu składa się z 4 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Wiceprezesa.
 2. Skład Zarządu powinien stanowić minimum: Prezes, Wiceprezes, Członek zarządu.
 3. Zarząd powinien ukonstytuować się w ciągu 7 dni od dnia wyborów.
 4. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Przewiduje się możliwość przeprowadzenia Zebrania Zarządu w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 5. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 3/4 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Wiceprezesem.

 

§ 20

Do zadań Zarządu klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu, a w szczególności:

1)      reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

3)      uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4)      powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5)      przyjmowanie i skreślanie członków,

6)      zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7)      składowanie sprawozdań z działalności Klubu.

 

§ 21

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

 

 

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna  wybierana jest przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

1)      przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej klubu,

2)      wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

3)      składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4)      składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą powodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

5)      występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klub działań Zarządu.

 

§ 23

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązkówa., działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

 

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo wyboru nowych członków spośród Klubu. Liczba osób dodanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5
Reprezentowanie Klubu

§25
Do reprezentowania Klubu upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

§26

1)      Do złożenia oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictwa, wymagane jest współdziałanie oraz złożenie podpisów przez dwie osoby z Zarządu (w tym Prezesa Zarządu).

2)      Zarząd w regulaminie swego działania może upoważnić członka Zarządu do podejmowania zobowiązań majątkowych jednoosobowo w granicach określonego limitu.

3)      Do poszczególnych spraw lub zespołu spraw Zarząd może ustanowić pełnomocnika działającego samodzielnie.

 

 

Rozdział 6

Wyróżnienia i kary

§ 27

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§28

 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu prawo wymierzania następujących kar:

1)      upomnienia,

2)      nagany,

3)      zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

4)      wykluczenia.

 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
 2. Uchwałą Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

 

 

Rozdział 6

Majątek i fundusz Klubu

§ 29

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:

1)      składki członkowskie,

2)      darowizny i zapisy,

3)      dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,

4)      dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,

5)      dochody z majątku,

§30

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków zarządu (w tym Prezesa lub Wiceprezesa).

 

 

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§31

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 32

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.
 
Trójka Mikołów - II miejsce w powiecie z piłki ręcznej !!! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Wajda   
poniedziałek, 02 marca 2020 13:32

2.03.2020 r. na mikołowskiej hali odbyły się powiatowe zawody z piłki ręcznej chłopców z rocznika 2005-2006. W turnieju wzięły udział reprezentacje sześciu szkół. Zawody przebiegały bardzo sprawnie, graliśmy systemem każdy z każdym w dwóch grupach po 3 zespoły. 

Nasi zawodnicy wygrali wszystkie mecze w grupie; w półfinale seria rzutów karnych musiała rozstrzygnąć o awansie; w finale spotkaliśmy się z reprezentacją mikołowskiej "jedynki". Niestety po bardzo zaciętym początku meczu, musieliśmy oddać zwycięstwo rywalom. 

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 z Mikołowa
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 z Mikołowa
III miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Ornontowic
IV miejsce - Szkoła Podstawowa nr 6 z Orzesza Zawiści
V miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5 z Orzesza Zazdrości
VI miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5 z Łazisk Górnych

Poprawiony: wtorek, 03 marca 2020 05:55
 
Trójka o krok do złotego medalu w piłce siatkowej !!! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Wajda   
czwartek, 13 lutego 2020 05:39

10.02.2020 r. odbyły się zawody piłki siatkowej chłopców roczników 2005-2006. W turnieju udział wzięło 6 szkół z naszego miasta. "Trójka" w drodze losowania znalazła się w grupie ze szkołami z Bujakowa (SP 12) oraz z "Piątki) (SP 5). Rozpoczęliśmy od rozegrania meczu z naszymi sąsiadami z centrum miasta. Tutaj niestety przegraliśmy 0:2 (11:25, 16:25). Następny mecz był jednak zdecydowanie lepszy w naszym wykonaniu i tak pokonaliśmy SP 12 2:0 (25:12, 25:11). 

Na zdjęciu reprezentacja chłopców w piłce siatkowej: Cyprian Biłka, Kasprzyszyn Bartosz, Kowal Filip, Kwiatkowski Dominik, Oleszkiewicz Aleksander, Pleśniak Grzegorz, Weiner Marcel

Tym samym "Trójka" trafiła do półfinałów w których zmierzyła się z SP 4 wygrywając mecz 2:0.
W finale po raz kolejny zmierzyliśmy się z zawodnikami z "Piątki". Niestety i tym razem musieliśmy oddać zwycięstwo rywalom. Zajęliśmy ostatecznie II miejsce w mieście i mamy możliwość zagrania w turnieju barażowym :)

Wyniki całego turnieju:
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1
IV miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4
V miejsce - Szkoła Podstawowa nr 6
VI miejsce - Szkoła Podstawowa nr 12

Opiekun reprezentacji: Piotr Wajda

Poprawiony: czwartek, 13 lutego 2020 05:52
 
Trójka - mistrzami piłki ręcznej w mieście !!! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Wajda   
czwartek, 20 lutego 2020 15:33

20 lutego 2020 r. na hali MOSiR Mikołów odbył się turniej współzawodnictwa szkolnego w piłce ręcznej chłopców z rocznika 2005-2006. 

Gościliśmy trzy szkoły z naszego miasta. Były to:
Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Szkoła Podstawowa nr 6.Rywalizacja była bardzo zacięta. Do samego końca nie było wiadomo która drużyna zajmie miejsce na podium.

W ostatnim meczu spotkaliśmy się z rywalami z SP1. Każdy z zespołów podszedł do spotkania z kompletem punktów (wygrywając dwa mecze wcześniej). Emocje sięgały zenitu, cały czas obie drużyny grały bardzo równo. Była to zacięta i emocjonująca walka. Po dwóch połowach (trwających po 10 minut) mecz zakończył się wynikiem 3:3.

Rozpoczęła się seria rzutów karnych. I tutaj swoją zaciętość pokazały obie drużyny. Po wspaniałych rzutach, jeszcze lepszych obronach bramkarzy, dopiero w 7 serii udało się zakończyć mecz. 

Skład reprezentacji: Mariusz Siwy, Franciszek Garcorz, Eryk Kempka, Igor Grzegorczyk, Dominik Kwiatkowski, Cyprian Biłka, Jan Zawada, Szymon Jarek, Grzegorz Pleśniak, Marcel Weiner


Mikołowska Trójka została mistrzem miasta w piłce ręcznej !!!!
Wielkie brawa dla naszych wspaniałych reprezentantów. Choć warunki fizyczne przeciwników były zdecydowanie lepsze, to nasi zawodnicy zagrali "sprytniej" :)

 

Wyniki poszczególnych spotkań:
SP 6 - SP 3 3:7
SP 6 - SP 1 0:8
SP 6 - SP 5 1:5
SP 3 - SP 1 3:3 (rzuty karne 1:0)
SP 3 - SP 5 7:3
SP 1 SP 5 10:0

 

Klasyfikacja turnieju:
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5
IV miejsce - Szkoła Podstawowa nr 6


Opiekun reprezentacji: Piotr Wajda


Poprawiony: czwartek, 20 lutego 2020 16:16
 
Powiatowe łyżwiarstwo szybkie z dwoma złotymi medalami !!! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Wajda   
środa, 12 lutego 2020 05:24

7.02.2020 r. na lodowisku MOSiR Mikołów odbyły się emocjonujące zawody z łyżwiarstwa szybkiego roczników 2005-2006.

Oczywiście nie mogło zabraknąć na nich naszej reprezentacji. Choć mieliśmy wielkie nadzieje, nie spodziewaliśmy się, że pójdzie nam tak dobrze !!!
Zarówno dziewczyny jak i chłopcy pokonali swoich przeciwników z innych szkół !!!
Zdobyliśmy podwójne złoto !!!

Rywalizowaliśmy na dystansie trzech okrążeń ze szkołami:
SP 5, SP 1 oraz Dualem.

Poniżej przedstawiamy wyniki oraz skład zespołów:
Reprezentacja dziewcząt
Dominika Bańczyk: 38,69 sek.
Julia Górka: 47,21 sek.
Marlena Przybyło: 47,91

Reprezentacja chłopców:
Grzegorz Pleśniak: 35,61 sek. (najszybszy zawodnik turnieju)
Michał Kołodziej: 40,35 sek.
Michał Wróbel: 38,69 sek.
Borys Ryguła: 38,23 sek.

Opiekunowie reprezentacji: Katarzyna Syryjczyk - Słomska, Piotr Wajda

Poprawiony: środa, 12 lutego 2020 05:34
 
Awansowaliśmy do finałów wojewódzkich w unihokeju !!! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Wajda   
piątek, 29 listopada 2019 12:46

W dniu 29.11.2019 r. na hali MOSiR Mikołów odbyły się zawody z unihokeja na szczeblu półfinałów wojewódzkich grupy chłopców starszych.

Nasza reprezentacja spisała się na medal !!! Mamy awans do finałów wojewódzkich !!!

Choć nie przegraliśmy żadnego ze spotkań to zajęliśmy II miejsce (graliśmy systemem "każdy z każdym", Tychy miały większą ilość bramek, w bezpośrednim pojedynku było 1:1).
W rozgrywkach wzięły udział szkoły:
SP 3 z Lędzin,
SP 36 z Tychów,
SP 53 z Katowic,
SP 5 z Chorzowa,
SP 3 z Mikołowa.


Nasi reprezentanci zagrali świetne spotkania. Należy zwrócić uwagę, że pokonaliśmy między innymi drużyny trenujące w hokeja na lodzie. Już w najbliższy wtorek będziemy mieć możliwość zagrania w finałach wojewódzkich w Sosnowcu. 
Gratulujemy całej drużynie !!! Powodzenia w finałach !!!
Opiekun reprezentacji: Piotr Wajda

Poniżej wyniki poszczególnych spotkań:
Lędziny - Tychy 0:3
Katowice - Mikołów 0:3
Chorzów - Lędziny 0:1
Tychy - Katowice 5:0
Mikołów - Chorzów 2:0
Lędziny - Katowice 0:2
Tychy - Mikołów 1:1
Katowice - Chorzów 4:0
Lędziny - Mikołów 0:6
Tychy - Chorzów 5:0

Klasyfikacja:
I miejsce: SP 36 Tychy
II miejsce: SP3 Mikołów
III miejsce: SP 53 Katowice
IV miejsce: SP 3 Lędziny
V miejsce: SP 5 Chorzów

Poprawiony: piątek, 29 listopada 2019 13:12
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 45